If in need of emergency care in tagalog.

by nein,iie
(germantown,jpn.)

.em plehx

.em plehx

Sa Panahon ng Kagipitan / Emerhensiya
Pagtawag sa oras ng biglaang pagkakasakit at pagkakasugatMakakatawag ng Ambulansya (walang bayad) sa pamamagitan ng pag-dayal ng numerong 119.

Siguraduhing maibigay ang mga sumusunod na impormasyon:

1.“KYUU KYUU DESU” emergency po.
2.“KYUUBYOU NIN / KEGA NIN GA IMASU.” may biglang nagkasakit / nasugatan.
3.“KYUUBYOU NIN / KEGA NIN NO NAMAE WA..” sabihin ang pangalan ng maysakit.
4.“JYUSHO TO DENWA BANGGO WA..” sabihin ang tirahan at numero ng telepono.

Pagtawag sa oras na nagkaroon ng SunogMakakatawag ng Bumbero (walang bayad)sa pamamagitan ng pag-dayal ng numerong 119.

Siguraduhing maibigay ang mga sumusunod na impormasyon:

1.Pangalan
2.Lugar (kung saan nagmula ang sunog).

Halimbawang hindi marunong mag-hapon,isigaw ang KAJI DESU! at tawagin ang kapitbahay para makatawag ng bumbero.

Pagtawag sa oras na may na-aksidente, nanakawan at nasakatanMakakatawag ng Pulis o Patrol Car (walang bayad) sa pamamagitan ng pag-dayal ng 110.

Siguraduhing maibigay ang mga sumusunod na impormasyon:

1.Pangalan
2.Tirahan (Lugar kung saan naganap ang pangyayari)
3.Ano ang naganap o paano ang daloy ng pangyayari
•Dorobo = magnanakaw
•Boko = pananakit
•Kotsu jiko = aksidente/banggaan

Explain the Situation

•There has been a robbery. = Dorobou desu.
•There has been a traffic accident. = Koutsu jiko desu.
•There is a fire. = Kaji desu.
•I / We need an ambulance. = Kyukyusha wo yonde kudasai.

Emergency 110 and 119 calls are taken on a 24-hour basis.

The calls are free of charge.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Travel Guide Questions.

Share this page:
Enjoy this page? Please pay it forward. Here's how...

Would you prefer to share this page with others by linking to it?

  1. Click on the HTML link code below.
  2. Copy and paste it, adding a note of your own, into your blog, a Web page, forums, a blog comment, your Facebook account, or anywhere that someone would find this page valuable.